‘ഈ മസിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്..’; കാജൽ പറയുന്നു | Kajal Janith | Work Out | Bodybuilding | Exercise | Gym

Exercises
ബോഡിബിൽഡിങ്ങും ഗുസ്തിയുമെല്ലാം പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്ന ധാരണയ്ക്ക് അടുത്തിടെ മാത്രമാണ് അൽപ്പം മാറ്റം വന്നുതുടങ്ങിയത്. നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ മാറിചിന്തിക്കുകയും വ്യത്യസ്തമായ, ദുർഘടമായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അവരിൽ ഒരാളാണ് കാജൽ. ഉറച്ച വാക്കുകളും ഉറപ്പുള്ള പേശികളുമുള്ള കാജൽ ജനിത്.

Kajal Janith, who hails from Varkala, Trivandrum, is only about 16 years old. Still, she has managed to win a gold medal in the Trivandrum District Women’s bodybuilding championship. In addition to being a bodybuilder, she is also a wrestler and a district committee member of the political organization AISF. She follows a strict workout routine and exercises daily so that she doesn’t lose her form. Although she doesn’t call herself a feminist, she believes that every woman must have the freedom to do whatever she wants. She despises people who say that only men should be allowed to become bodybuilders and wrestlers. She thinks that women shouldn’t be bothered about the nasty comments on social media and should do whatever they wish to do. Kajal Janith is a girl who is proud of her rock-hard muscles and amazing physique.

Kajal Janith | March 8 | Women’s Day | Work Out | Bodybuilding | Gym | Exercise | Varkala | Trivandrum

#SheAhead #WomensDay #GirlPower #Kerala #Trivandrum #Kerala #Gym #Workout #Bodybuilding #Exercise #Weights #Wrestlling #Feminism #Mathrubhuminews
.
.
മാറുന്ന ലോകത്ത് കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങളോടെ. പുതിയ വേഗത്തിൽ. പുതിയ ലുക്കിൽ.
മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്. #MathrubhumiNews.

Watch Mathrubhumi News Live at https://youtu.be/DhujH-qBWx0

#MalayalamNews #MalayalamLatestNews #KeralaNews #MathrubhumiNews #Mathrubhumi #Malayalamnewslive #Malayalamlivenews #Latestmalayalamnews #Breakingnews #Breakingnewskerala #Breakingnewslive

Connect with Mathrubhumi News:
Visit Mathrubhumi News’s Website: https://www.mathrubhumi.com/tv/
Find Mathrubhumi News on Facebook: https://www.fb.com/mbnewsin/
—————————————————–
Mathrubhumi News (മലയാളം: മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്) is a 24-hour Malayalam television news channel and is one of Kerala’s most viewed TV channels. Owing to its varied presentation style and reliable content, Mathrubhumi News has become the fastest-growing news channel in Kerala. More than just a news channel, Mathrubhumi News features a host of programs that relate to various aspects of life in Kerala. Some of the frontline shows of the channel are:
– Wake Up Kerala, the Best Morning Show in Malayalam television.
– Njangalkum Parayanund, youth-centric viewers sourced discussion around the pressing topic of the day.
– Super Prime Time, the most discussed debate show during prime time in Kerala.
– Vakradrishti and Dhim Tharikida Thom, unmatchable satire shows.
– She Matters, the woman-centric daily show.
– Spark@3, the show on issues that light up the day.
– World Wide, a weekly round-up of all the important news from around the globe.

Happy viewing!

Mathrubhumi News is an initiative by The Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd.
Mathrubhumi News. All rights reserved ©.

Products You May Like